Hoş geldiňiz


Sanawymyz, size kömek gerek bolmagy mümkin birnäçe kärhanany hödürleýär. Şeýle hem web hyzmatlaryny hödürleýäris: Bu web sahypasynyň dizaýn hyzmatlaryny, sahypany optimizasiýa hyzmatlarynda, SEO hyzmatlarynda, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzmekde we ş.m. Ulanyjy hasaplaryny döretmek, Sosial media marketing kampaniýalaryny we beýleki zatlary döretmek üçin hünärmenleri alyp bilersiňiz. Google, Bing, Yahoo we şuňa meňzeş gözleg motorlary ýaly esasy gözleg motorlarynyň üstünde web sahypaňyzy ýerleşdirmäge kömek etjek SEO hyzmatlaryny hakyna tutup bilersiňiz. Geňeşçilerimiz size birnäçe möhüm açar sözler boýunça tertipleşdirmäge we adamlara web sahypaňyzy tapmaga kömek edip bilerler.Iş katalogyIş web sahypasynyň katalogy

Gözleg motorlary zatlary netijeli gözlemegi aňsatlaşdyrdy, gözleg geçireniňizden soň Google, Yahoo we Bing we ş.m. ýaly her esasy gözleg motorynda millionlarça gözleg netijelerini tapyp bilersiňiz, bu iş, hyzmat ýa-da tapmaga kömek edýär adamlaryň satyn almak isleýän önümi.

Sanawymyz kärhanalara ýa-da web sahypalarynyň eýelerine web sahypasyny katalogymyza goşmaga mümkinçilik berýär. Haçan-da bir iş kataloga goşulsa, esasy web sahypasyna baglanyşyk hökmünde işleýär we domen abraýyny ýokarlandyrýar. Dogry SEO hyzmatlaryny ulanmak gözleg motorynyň netijeleri boýunça bäsdeşiňizden has ýokary derejä ýetip biljekdigiňizi üpjün edýär.

Gözleg motorynda has ýokary derejelere ýetmek üçin web sahypalarynyň berjaý etmeli birnäçe SEO faktorlary bar. Web sahypasy web sahypalaryny optimizirlemäge ukyply faktorlaryň sany näçe köp bolsa, bäsdeşlerinden has ýokary çykmagy başarýar. SEO hyzmatlaryny ulanmak bilen, bu hakda dogry bilim almak möhümdir. Sanawymyz, SEO maslahaty we SEO hyzmatlary bilen size kömek edip biljek SEO hünärmenleri bilen üpjün edýär, bu web sahypaňyzyň gözleg motorynyň netijelerinde has ýokary orny eýelemegine kömek eder. Web sahypasyny açmagy meýilleşdirýärsiňizmi ýa-da eýýäm bir web sahypaňyz bar, ýöne optimizasiýa zerur bolsa, katalog sanawyndan hünärmen işe almak iň gowy wariant.

Iş sahypasynyň dizaýnyKatalog

Iş katalogySeo web sahypasy barada has giňişleýin maglumat alyň

SEO (Gözleg motorlaryny optimizasiýa) amallary, has köp faktorlary gurşap almagyň we bäsdeş saýtlardan has gowudyr.

SEO onlaýn


Kompýuter hyzmatlaryIş stoly, noutbuk we el enjamlary

Döwrebap kompýuterler we enjamlar her gün diýen ýaly täzelenip durýarlar, kompýuterler dürli ululykda, dürli programma üpjünçiligi we enjamlar, goşmaça aýratynlyklar we ş.m. bar, tehnologiýa tarapyndan hödürlenýän ähli desgalary we aýratynlyklary ulanmak isleseňiz, wagtyň täzelenmegi möhümdir.

Dürli enjamlaryň çözgüdini göz öňünde tutup, web sahypasynyň ähli enjamlara laýyk bolmagy we bir görnüşe mahsus bolmazlygy üçin özüni optimizirlemegi möhümdir. Bu, web sahypasyny kodlaşdyrmagyň möhüm bölegi, bu ýerde web sahypasyny her enjam bilen utgaşdyrýar, çalt we täsirli edýär we kodlamagy arassa saklaýar.

Kompýuter hyzmatlary, şeýle hem kompýuteriň ajaýyp işlemegini üpjün edýän abatlaýyş hyzmatlaryny, tehniki hyzmaty, täzelenmeleri we täzelenmeleri öz içine alýar. Biziň katalogymyz, kompýuteriň tizligini ýokarlandyrmak we beýleki zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin kompýuter abatlaýyş çözgütleri, meseleler, kämilleşdiriş, maslahat beriş işlerinde size kömek edip biljek hünärmenler bilen üpjün edýär.Kompýuterler hakda has giňişleýin
Iş stoly we noutbuk kompýuterleriKompýuter hyzmatlary

El göteriji we kiçi enjamlar


HyzmatlarKompýuter abatlaýyş


Kompýuterde abatlaýyş hyzmatlary, enjamyňyzda ýa-da programma üpjünçiligiňizdäki näsazlyklar sebäpli kompýuteriňizde kynçylyklary görüp başlanyňyzda zerurdyr.


Kompýuter täzelenmeleri


Gaty diskleri, RAM, grafiki karta we ş.m. goşmak ýa-da Windows, media faýllary we ş.m. ýaly programma üpjünçiligini täzelemek möhümdir, sebäbi olar kompýuteriň ajaýyp işlemegine kömek edýär.


Kompýuter hyzmaty


Kompýuter elektron enjam we beýleki enjamlara meňzeş, oňa hem yzygiderli tehniki hyzmat gerek. Bu, kompýuteriň tizligini ýokarlandyrmak üçin enjamlary we programma üpjünçiligini arassalamagy, möhüm bolanda täzelemegi we ş.m.


Kompýuter abatlamak boýunça maslahat


Meseläňizden özbaşdak dynmagy göz öňünde tutup bilersiňiz, emma problemadan dynmak üçin size möhüm maglumatlary we hyzmatlary berip biljek hünärmenleri işe almak maslahat berilýär.


Iş ýa-da hyzmat katalogynyň sanawy

Biziň katalogymyz, meseleleriňizi çözmek bilen üpjün edip biljek, işiňizi üstünlikli alyp barmakda we maslahat bermekde kömek edip biljek hünärmenleriň we hünärmenleriň sanawyny düzýär.

Biz bilen habarlaşyň


Sahypa hyzmatlary


Sahypa döretmek

Sahypa - bu işiň onlaýn görnüşi; HTML, CSS, JavaScript, PHP we ş.m. ýaly esasy kodlaşdyryş dilleriniň kömegi bilen döredilýär Bu kodlaşdyrma dilleri diňe bir sahypa döretmek üçin ulanylman, eýsem web sahypasyna funksiýalary we aýratynlyklary bellemäge we ulanyjy-interaktiw döretmäge kömek edýär. gözleg motory üçin dostlukly web sahypasy.

Bir web sahypasynda suratlar, wideolar we mazmun web sahypasynda görünýän zatlar. Mundan başga-da, web sahypasynda tapýan beýleki zatlaryňyz esasy kodlaşdyryş dilini ulanyp döredilýär. Sizde aňsatlyk bilen web sahypasyny döretmäge ýa-da dizaýn etmäge kömek edip biljek onlaýn CMS platformalaryny ýa-da web sahypalaryny döredijileri gözlemek mümkinçiligi bar. Şeýle-de bolsa, bu şablon dizaýnlary hem esasy kodlaşdyryş dilini ulanyp döredilýär we şablonlary islegleriňize görä redaktirläp bilersiňiz. Ulanylýan kodlaýyş dilleriniň utgaşmasy hiç hili ýalňyşlyk döretmeli däldir ýa-da sahypanyň ýük tizligini peseltmeli däldir, bu alada bolmaly. Statik saýt

döredip boljak iki görnüşli web sahypasy bar - bular, adatça, statiki ýa-da kesgitli mazmunly bir sahypa web sahypasy. Web sahypasyndaky mazmun diňe el bilen redaktirlenende üýtgeýär.Dinamiki sahypa - Bular web sahypasyna mazmun ýa-da sahypa goşulanda awtomatiki täzelenýän maglumatlar bazasy bilen dolandyrylýan web sahypalarydyr. Sahypa has köp ulanyjy-interaktiw we gözleg motory üçin has amatly hasaplanýar.Web sahypalary barada has giňişleýin maglumat
HTML5, CSS, PHP, JS kodlaşdyrmaWeb sahypalary

SEO üçin kodlaşdyrma optimizasiýasyMaslahat

$ 49.00

Gündelik Wagt
Habarlaşyň

 • Domen
 • Hosting
 • Kodlaşdyrmak
 • Optimizasiýa
 • SEO


Dizaýn

Taslamanyň bahasy

Habarlaşyň

 • HTML
 • CSS
 • Suratlar
 • Formalar
 • Kartalar


Ösüş

Taslamanyň bahasy

Habarlaşyň

 • HTML5
 • Katalog
 • Analitika
 • Optimizasiýa
 • Kodlaşdyrmak


SEO

Bir paketiň bahasy

Dowamy ...

 • Sahypa SEO
 • Iberilenler
 • Adwords
 • Arka baglanyşyklar
 • Optimizasiýa


Maslahat gerekmi?

Amalyň we mümkinçilikleriň nämedigini anyk bilmek, dogry saýlamak bilen pul we wagt tygşytlamaga kömek edip biler.SEOGözleg motorlaryny optimizasiýa

SEO gözleg motory optimizasiýasyna degişlidir; gözleg motorlarynda web sahypasyny tertipleşdirmegiň iň aýrylmaz böleklerinden biridir. Web sahypasyny SEO dostlukly etmek üçin birnäçe ädim bar; bu domen satyn almakdan, hosting serweriniň hödürleýän aýratynlyklaryny we desgalaryny tapmagy we arassa we ygtybarly kodlaşdyrma bilen web sahypasyny döretmekden başlaýar.

Arassa we ygtybarly kodlaşdyrmak üçin kodlaşdyrmak barada bilimiňiz bolmaly ýa-da gözleg motory üçin amatly we ulanyjylar üçin interaktiw bolan çalt ýükleme web sahypasyny döretmek üçin hünärmen kodlaýjyny tapmaly. SEO möhümdir, sebäbi web sahypasyny ähmiýetli edýär we has gowy gözleg netijelerini almaga mümkinçilik berýär.

SEO-nyň iki görnüşi bar -Içerki SEO

Bu, web sahypaňyzdaky faýllary, mazmuny we mediany optimizirlemegi öz içine alýar, sahypany optimizirlemegi, mazmun we bellikleri goşmagy we ş.m.Daşarky SEO

Baglanyşyk binasy, arka baglanyşyklary tabşyrmak, katalog sanawyny tabşyrmak we ş.m. Daşarky SEO-nyň bir bölegi. Web sahypasyna gözleg motorlarynda ygtyýarlyk döretmäge we has ýokary derejelere kömek edýär.
SEO hakda has giňişleýin

Optimallaşdyrylan kod we zerur belliklerSEO

Localerli sanawlar, myhmanlar, arka baglanyşyklar
SEO maslahat gerekmi?

SEO hakda anyk maglumat (Gözleg motorlaryny optimizasiýa) dogry ýoldan başlamaga kömek edýär.

Biz bilen habarlaşyň


Gözleg motoryny ibermekGözleg motorlary we katalog iberişleri

Web sahypasynyň Bütindünýä Kerebiniň bir bölegi bolmagy we gözleg netijelerinde peýda bolmagy üçin gözleg motory we direktoriýa sanawlarynda URL-ni tabşyrmak möhümdir. Gözleg motory we kataloglar saýt iýmitini ibermek üçin hem ulanylýar. Katalog tabşyryklary we gözleg motorynyň iberişleri, domen ygtyýaryny döretmek we web sahypaňyzy meşhur etmek üçin iň oňat strategiýalardan biri hasaplanýar.

Täze web sahypa döredeniňizde, sahypaňyzy gözleg motorlaryna tabşyrmak möhümdir. Web sahypaňyza goşýan her täze web sahypaňyz üçin yzygiderli iberilmegini talap edýän gözleg motorlary bar, beýleki web sahypalary bar, diňe web sahypaňyzyň URL-sini tabşyrmagyňyz zerur we awtomatiki tabşyrmak üçin sahypalara göz aýlaýarlar. Katalog tabşyrmak, web sahypaňyzy kategoriýalara we kiçi kategoriýalara esaslanýan dürli kataloglara ibermegi aňladýar.

Işiňiz bar bolsa, esasy kodlaşdyryş dilini ulanyp web sahypa döredýärsiňiz; optimizasiýa bölegini ýatda saklaýarsyňyz we web sahypasyny doldurýarsyňyz. Indiki üns bermeli zat, gözleg motorynyň netijelerinde has ýokary dereje. Baglanyşyk gurmak we arka baglanyşyklary tabşyrmak, daşarky SEO usuly bolup, bäsdeşiňizden has ýokary dereje almak üçin has ýokary domen ygtyýaryňyza göz ýetirmeli.

Mümkin bolan müşderiler web sahypaňyzy ýa-da işiňizi aňsatlyk bilen tapyp bilýän degişli kategoriýalarda we kiçi kategoriýalarda web sahypaňyzy ýa-da işiňizi katalogymyza ibermegiň artykmaçlygyndan peýdalanyp bilersiňiz.Ibermeler hakda has giňişleýin

Gözleg motorlary we kataloglarGözleg motorlary

Iýmitlendiriji hereketlendirijiler we iýmit kataloglary
Gözleg motorlary üçin web sahypasy

Gözleg motorlaryna we onlaýn kataloglara bir gezek ýa-da wagtal-wagtal web sahypasyny ibermek isleýärsiňizmi?

Şu gün biziň bilen habarlaşyňIş sahypasynyň katalog sanawy


Web sahypasynyň sanawyny maglumat, logotip we suratlar bilen islenýän kategoriýa we kiçi kategoriýalara iberiňSahypamyzy katalogymyza tabşyrmak

Web sahypasyny Directory Directory-e mugt tabşyrmak isleýärsiňizmi?

Sanawy iber