Kompýuterler
Kompýuter hyzmatlary

Kompýuterlere yzygiderli täzelenmeler, tehniki hyzmat, täzelenmeler we käwagt abatlamak gerek.

Kompýuterleri yzygiderli alyp barmak, kompýuteriň ajaýyp işlemegini, ýalňyşlyklardan dynmagy, tizlenmegi, kompýuteriňizi täzeläp durmagyny we doly ygtybarlylygyny aňladýar. Tehnologiki täzelenmeleri ýatda saklamak bilen, kompýuter yzygiderli täzelenmelere we täzelenmelere mätäç. Diýmek, bir gezek kompýuteriňiziň programma üpjünçiligini we enjamlaryny täzelemeli bolarsyňyz.


Kompýuter abatlamakda we tehniki taýdan hyzmat etmekde size kömek edip biljek hünärmenleriň sanawyny hödürleýäris.

Programma üpjünçiliginiň täzelenmegi wirusa, penjirelere, media pleýerlere, sürüjilere we ş.m. täzelemegi öz içine alýar, enjam täzelenmeleri bolsa ammar goşmak üçin gaty diskleri goşmagy, kompýuteriň tizligini ýokarlandyrmak üçin goç täzelenmelerini, grafiki karta goşmagy, ýyladyş fanatyny goşmagy ýa-da CPU-ny täzelemegi we ş.m. öz içine alýar. Iň oňat programma üpjünçiligi we enjamlar bilen kämilleşdirilmegi dogry işlemegi we howpsuzlygy üpjün edýär.

Aýry-aýry adamlar problemalardan dynmagy ýa-da ýalňyşlyklary düzetmegi göz öňünde tutýan bolsalar-da, hemme zadyň gowy işleýändigine we iň gowy hyzmatlaryňyzyň bardygyna göz ýetirmek üçin hünärmen kompýuter hyzmat üpjünçisini işe almak maslahat berilýär.
Biz bilen habarlaşyň


Iş stoly we noutbuk kompýuterleriKompýuter enjamlary


Bejeriş, täzelenmeler, täzelenmeler
Kompýuter näme?

Kompýuter dürli amallary amala aşyrmak üçin ulanylýan enjamdyr. Kompýuterler dürli ululykda bar we wagt we pul tygşytlamaga kömek edýän dürli işleri ýerine ýetirmek üçin ulanylýar. Dürli meseleleri rahat işlemäge kömek edýän köp sanly programma üpjünçiligi bar.

Programma üpjünçiligi, adatça, wezipeleri awtomatiki ýerine ýetirýän we amallary has aňsatlaşdyrýan programmalar diýilýär. Bu dolandyryşy has aňsatlaşdyrýar.

Beýleki üpjün edijileri
gözläň Katalog sanawlarynyň gözlegi, kompýuter enjamlaryňyzy we programma üpjünçiligiňizi bejermekde size kömek edýän hünärmenleriň sanawyny almaga mümkinçilik berýär. Kompýuteriňiziň dogry işlemegini üpjün edýän zerur sürüjiler we programma üpjünçiligi bilen size kömek eder.

Kompýuter abatlaýyş hyzmatlarymyzyň sanawynda, kompýuteriňizdäki her bir uly ýa-da ownuk meselede size kömek edip biljek ýerli we onlaýn hünärmenler bar. Olar size diňe bir maslahat bermeýär, eýsem zerurlyklaryňyza görä abatlaýyş we kämilleşdiriş hyzmatlaryny hem hödürleýär.

Hyzmat üpjün edijileri sebit boýunça tertiplemek mümkinçiligiňiz bar we sebitiňizdäki dogry kompýuter abatlaýyş kärhanalaryny işe almak üçin opsiýalary ulanyp bilersiňiz.

Kompýuter abatlaýyş


Kompýuter enjamlary bilen baglanyşykly mesele ýüze çykanda, sürüjisi we programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly problema döreder. Käbir programma üpjünçiliginiň täzelenmelerinde el bilen enjam täzelenmegi talap edilende kompýuterleri çaltlaşdyrmak üçin has uly gaty disk, grafiki kartalar ýa-da ýat kartalary ýaly täze enjam, programma üpjünçiligi goşmak.

Kompýuter täzelenmeleri


Kompýuteriňizi iň täze programma üpjünçiligi we enjamlar bilen täzeläp durmak, esasanam hemme zat täzelenende zerurlyga öwrüldi. Grafiki kartoçka, gaty disk, penjireler we ş.m. ýaly täze we kämilleşdirilen enjam we programma üpjünçiligini almak meseleleriň we amallaryň dogry işlemegine mümkinçilik berýär.

Kompýuter programma üpjünçiligini bejermekKompýuter programma üpjünçiligi


Kompýuter programma üpjünçiligini täzelemek